Η ομάδα – στόχος του έργου είναι:

  1. Βασικοί ενδιαφερόμενοι, διαμορφωτές πολιτικών δράσεων και κέντρα λήψης αποφάσεων σε κάθε χώρα: ινστιτούτα, οργανισμοί, εταιρείες & επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, σχολεία, πρόεδροι εμπορικών ενώσεων
  2. Εκπαιδευτές, μέντορες, καθηγητές σχολείων, σύλλογοι καθηγητών, πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης, πάροχοι εκπαίδευσης καθηγητών, εθνικοί / τοπικοί οργανισμοί υπεύθυνοι για την επαγγελματική κατάρτιση, άλλο δημόσιοι οργανισμοί, κλπ.

Οι πραγματικοί ωφελούμενοι θα είναι καταρτιζόμενοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και, μακροπρόθεσμα, άτομα που θα ενταχθούν σε αυτή την μορφή εκπαίδευσης καθώς τώρα παρακολουθούν χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης (γυμνάσιο, λύκειο).

Το έργο θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση όλων των ομάδων – στόχου σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες στην επαγγελματική κατάρτιση και θα προωθήσει την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα ως λύση στην διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο φύλων αναφορικά με τα ποσοστά απασχόλησης. Για να επιτευχθεί ο στόχος του 75% ποσοστού απασχόλησης στην Ευρώπη έως το 2020, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών το οποίο έχει τεθεί στο 33% (30% σε start-ups) και το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι λιγότερο από βέλτιστο, δεδομένου ότι οι γυναίκες δεν θεωρούν ακόμη την επιχειρηματικότητα ως λύση καριέρας. Επίσης, οι νέες γυναίκες θα πρέπει να επωφεληθούν από την ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται στην επιχειρηματικότητα ως μια βασική δεξιότητα την οποία τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν σε κορίτσια και αγόρια.

Συνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της ενσωμάτωσης της ανάπτυξης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε πολιτικές σε όλη την Ευρώπη. Το έργο GEEA θα εφαρμόσει αυτή ακριβώς την στρατηγική στους εταίρους του έργου και σε διάφορους οργανισμούς.