Το έργο GEEA στοχεύει:

• στην δημιουργία Στρατηγικής Συνεργασίας οργανισμών οι οποίοι θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ίσες ευκαιρίες και θα προετοιμάσουν την ομάδα – στόχο του έργου για την αγορά εργασίας

• στην δημιουργία εργαλείων για την εξέταση των θεμάτων ισότητας των φύλων και για την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών

• στην δημιουργία δημοσιεύσεων

• στην ανάπτυξη μέσων και μεθόδων ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις μεθόδους τους

• στην δημιουργία μιας νέας προσέγγισης για την προώθηση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα ως μια λύση για την διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των φύλων

• στην αύξηση της αξίας πρακτικών που ήδη εφαρμόζονται μέσω της προβολής τους

• στην σύνδεση των εθνικών και Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών

 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το έργο θα:

1. υλοποιήσει και δημοσιεύσει εκτεταμένη έρευνα σε κάθε συμμετέχουσα χώρα

2. αναπτύξει έναν «Κώδικα Πρακτικών» για άτομα που συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων, διαμορφωτές πολιτικών, εκπαιδευτές / καθηγητές, διευθυντές εκπαιδευτικών οργανισμών και ΜΚΟ με δραστηριότητα στο πεδίο της ισότητας των φύλων

3. προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νέες γυναίκες επιχειρηματίες

4. προσδιορίσει τις ανάγκες των εκπαιδευτών / καθηγητών

5. εξετάσει παιδαγωγικές προσεγγίσεις

6. αναπτύξει εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οδηγίες τους εκπαιδευόμενους

7. αναπτύξει ιστοσελίδα η οποία θα περιέχει όλο το σχετικό υλικό

8.αναπτύξει ένα online περιβάλλον με αναφορές μελετών, εργαλεία, κλπ

9. προβάλλει τα αποτελέσματα του έργου στην ευρύτερη κοινωνία