Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον «Καταστατικό Χάρτη Γυναικών» στις 5 Μαρτίου του 2010 με τον οποίο έχει δεσμευτεί στην ενδυνάμωση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές της. Με στόχο την σύνδεση των σκοπών του καταστατικού χάρτη με την πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, την Στρατηγική Ισότητας των Φύλων. Οι δράσεις αυτής της Στρατηγικής θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα κενά που υπάρχουν ακόμα. Συγκεκριμένα, η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στο ποσοστό απασχόλησης φτάνει τις 12 ποσοστιαίες μονάδες. Η πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιοσύνης στην Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015) δηλώνει: «Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας διευκολύνοντας την ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας».