Целевата група ще бъде:

  1. основните заинтересовани страни, формулиращите политиката лица и вземащите решения във всяка страна: институции / организации / фирми / МСП / местни публични органи / Представители на Министерството на образованието / училища / детски градини / туристическата индустрия / синдикатни лидери.
  2. ПОО и не-ПОО учителите, обучаващите, наставници, стажант-преподаватели, училища, учители асоциации и / или съюзи, доставчиците на ПОО, образователни доставчици на учителите, национални / регионални организации, отговарящи за професионалното образование и обучение и не-ПОО образование, местни органи и т.н.

Реалните бенефициенти ще бъдат нашите ученици ПОО и в дългосрочен план тези, които ще се присъединят към този тип образование по-късно, тъй като те вече са в прогимназиално или начално училище.

Този проект ще повиши информираността за равни възможности особено в образованието ПОО и ще насърчава обучението по предприемачество като решение за различията между половете в равнището на заетост. За да се постигне целта на Европа 2020 на 75% заетост, специално внимание трябва да се обърне на дела на жените предприемачи, при 33% (30% в стартиращи предприятия), което е малко по-малко от оптималното и повечето жени все още не разглеждат предприемачеството като съответната възможност за кариера. Младите жени също трябва да се възползват от нарастващия акцент върху предприемачеството като едно от основните умения, които училищата трябва да преподават на всички ученици, момичета или момчета.

Той е този проблем, който трябва да бъде решен. Развитието на предприемаческото мислене започва да става вградено в политиката в Европа. Той е този нов подход, който проектът ще експериментира в организации, институции и училищата на партньорите.