Европейската комисия прие Харта на жените на 5 март 2010 г. и се отдаде на засилване на равенството между половете във всички свои политики. За да приведе целите на Хартата на Жените в реалност, ЕК прие план за действие за насърчаване на равенството между мъжете и жените - Страегията за Равенство между Половете. "Действията в стратегията ще ни помогнат да се решат някои от оставащите полови разделения. Различията между половете в равнището на заетост е 12 процентни пункта през 2009 г. Ние ще работим за подобряване на участието на жените на пазара на труда чрез улесняване на професионалния и личния живот, насърчаване на предприемачеството сред жените ", заяви Вивиан Рединг, бивш заместник-председател на Европейската комисия по правосъдие, в" стратегия за равенство между жените и мъжете "2010-2015.